Katowice, 31.03.2016

 

Statut Fundacji Literacka Polska

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 §1

 1. Fundacja o nazwie „Literacka Polska”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Romana Honeta, Beatę Klimowicz i Karola Maliszewskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Mikołajczyk w kancelarii notarialnej w Katowicach, ul. Młyńska 5/4 w dniu 11 lutego 2016 roku.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 §2

 1. Siedzibą Fundacji są Katowice.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§3

 1. Fundacja od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

 1. Fundacja używa znaków logo i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Nazwa Fundacji oraz jej znaki, logo i pieczęcie są prawnie zastrzeżone.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.   

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, szczególnie w zakresie: 

a)     upowszechniania i promowania polskiej literatury współczesnej i historycznej,

b)     podtrzymywania i upowszechniania polskiej kultury literackiej,

c)     propagowania idei czytelnictwa,

d)    upowszechniania i promowania wartości artystycznych,

e)     wspierania rozwoju kultury i sztuki,

f)     integracji i promowania środowisk twórczych i akademickich, 

g)    wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji i oświaty literackiej,

h)    wspierania działań na rzecz poszanowania wielokulturowości,

i)    wspierania i propagowania idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym,

j)     prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§7

1. Działalność Fundacji może być wykonywana odpłatnie i nieodpłatnie. Decyzję o rozpoczęciu działalności odpłatnej oraz o jej szczegółowym zakresie podejmuje Zarząd w uchwale przyjętej zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego członków.

2. Fundacja realizuje cele statutowe w ramach nieodpłatnej działalności poprzez:

a) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w szczególności prowadzenie platformy internetowej „Literacka Polska”,

b) inspirowanie dialogu uczestników życia literackiego, w szczególności autorów, krytyków, tłumaczy, wydawców, badaczy, redaktorów, dziennikarzy i animatorów kultury oraz dialogu międzynarodowego w tym zakresie,

c) promowanie młodych twórców, jak też autorów już posiadających uznany dorobek,

d) prowadzenie i wspieranie działalność społecznej, edukacyjnej i oświatowej w dziedzinie literatury,

e) propagowanie rozwoju edukacji literackiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także na uczelniach wyższych,

f) współdziałanie i realizacja projektów literackich z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność,

g) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych profilem działalności Fundacji,

h) podejmowanie działań związanych z promowaniem literatury, skierowanych i odpowiadających na potrzeby osób niepełnosprawnych,

i) wykorzystanie przekazu dialogów literackich do propagowania korzystnych postaw i zjawisk społecznych,

j) działalność charytatywną,

k) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji. 

3. Fundacja realizuje cele statutowe w ramach odpłatnej działalności poprzez:

a) organizowanie warsztatów i konkursów literackich,

b) organizowanie i udział w imprezach promujących twórców literatury i innych uczestników życia literackiego,

c) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

d) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

4. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową: realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności.

2. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji od osób prawnych oraz konkursów grantowych i innych nieodpłatnych przysporzeń,

c) programów Unii Europejskiej,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z praw majątkowych,

f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

g) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

h) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,

i) dochodów z innych źródeł prawnie dozwolonych.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.   

Rozdział IV. Władze Fundacji

 §10


Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, o ile zostanie powołana.

 

Rada Fundacji

§11

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 1 do 3 członków, którzy są wybierani na dwuletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przez pozostałych członków Rady przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) odwołania, o którym mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu,

d) śmierci członka.

5. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, lecz są uprawnieni do zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży i pobytu związanych z posiedzeniami Rady.

§12


Do zadań Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 8. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji

 §13

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o miejscy i terminie pocztą elektroniczną, na adres e-mail zadeklarowany przez członka Rady w oświadczeniu pisemnym, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na adres poczty tradycyjnej podany w tym oświadczeniu, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli postanowienia tego statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w głosowaniu na odległość, za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej), faksu, telefonu, itp. środków komunikacji na odległość (telekonferencja, wideokonferencja), o ile wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały.
 6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 8. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

Zarząd Fundacji

§14

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję.
 2. Członek Rady może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

          a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

          b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

         c) śmierci członka Zarządu,

        d) odwołania przez Radę Fundacji.

5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji oraz są uprawnieni do zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego     organu, w tym kosztów podróży i pobytu związanych z posiedzeniami Zarządu. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze   uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. uchwalanie regulaminów, w szczególności dotyczących konkursów literackich,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 8. nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
 9. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,
 11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

      3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o miejscu i terminie pocztą elektroniczną, na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na adres poczty tradycyjnej podany w tym oświadczeniu, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli inne postanowienia tego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 31 stycznia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§17

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest każdy z członków Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 Zmiany w statucie

§18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może m.in. dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim oraz sposobu realizacji tych celów, bez naruszenia istotnych założeń statutu.   

Połączenie Fundacji z inną fundacją

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Likwidacja Fundacji

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.