1. Poniższe wyrażenia należy rozumieć następująco:

a) Portal – magazyn internetowy „Literacka Polska” (literackapolska.pl) wraz ze wszystkimi podstronami.

b) Regulamin publikacji – niniejszy zbiór zasad dotyczących publikacji na portalu „Literacka Polska”, zwany dalej Regulaminem.

c) Tekst – materiał pisany.

d) Redakcja – redakcja portalu „Literacka Polska”.

e) Autor – twórca tekstu, w przypadku wywiadu – twórca pytań do wywiadu.

 

2. Teksty należy przysyłać na adres: redakcja@literackapolska.pl

 

3. Teksty do publikacji muszą być przesłane Redakcji bezpośrednio przez Autora (także: twórcę pytań do wywiadu) i podpisane jego imieniem i nazwiskiem. W przypadku wywiadów należy podać datę przeprowadzenia wywiadu.

 

4. Przesyłając do Redakcji Tekst do publikacji, Autor tym samym oświadcza, że:

a) Dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na portal Literacka Polska autorskie prawa majątkowe.

b) Materiał nie narusza wyżej wymienionej ustawy, w tym praw osób trzecich.

c) W przypadku Tekstu będącego zapisem wywiadu lub wywiadem pisanym, Autor oświadcza, że osoba, z którą wywiad został przeprowadzony, dokonała autoryzacji Tekstu oraz wyraziła zgodę na publikację Tekstu na portalu Literacka Polska.

 

5. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikających z treści Tekstu lub naruszenia praw wymienionych wyżej Autor zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

 

6. Dostarczenie do Redakcji Tekstu do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

7. Przesłanie Tekstu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na udzielenie Portalowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie dostarczonego Tekstu przez Portal, w szczególności na publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie Tekstu w postaci publikacji cyfrowej na Portalu.

 

8. Autor oświadcza, że Tekst nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jego publikacji w innych czasopismach ani na innych stronach internetowych. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, Autor powinien powiadomić o tym Redakcję.

 

9. Autor wyraża zgodę na to, że jego materiały mogą być komentowane przez czytelników za pośrednictwem udostępnionego przez Portal systemu komentarzy.

 

10. Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko, ew. stopień naukowy, a także inne informacje o sobie wedle własnego uznania, zawarte w dołączonej notce, która zostanie zamieszczona na Portalu pod opublikowanym Tekstem. 11. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i korektorskich w nadesłanych Tekstach, a także innych zmian (na przykład skrótów lub zmian wynikających z zasad edytorskich oraz kultury językowej).

 

12. Treść publikowanych Tekstów wyraża poglądy i opinie jego autora i nie odzwierciedlają poglądów i opinii Redakcji.

 

13. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny, a w szczególności gdy okaże się, ze Tekst:

a) Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.

b) Narusza niniejszy Regulamin.

c) Narusza inne dobra prawnie chronione.

 

14. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora, warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z Autorów.

 

15. Redakcja nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane materiały.

16. Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów.

 

17. Przesłanie do Redakcji Tekstu do publikacji nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do publikacji.